Duidelijkheid voor iedereen

Algemene voorwaarden

Duidelijkheid voor iedereen

Algemene voorwaarden

by bbbbootcamp

Definities

BBB Bootcamp: gevestigd te Hoofddorp, Burgemeester Pabstlaan 10 C8, 2131 XE te Hoofddorp. Kamer van Koophandel: 27338637.

Cliënt/cliënten: de natuurlijke persoon / personen, welke gebruik maken van trainingen en/of andere diensten van BBB Bootcamp.

Overeenkomst: de overeenkomst, gebaseerd op deze algemene voorwaarden waarin de cliënt en BBB Bootcamp schriftelijk overeenkomen dat BBB Bootcamp activiteiten en/of diensten zoals vermeld bij inschrijving zal verzorgen aan de cliënt.

 

Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1 – Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de cliënt zich direct of indirect bij BBB Bootcamp heeft aangemeld voor het volgen van personal training en/of een trainingsprogramma, dan wel deelneemt aan andere activiteiten uit het aanbod.
 2. De algemene voorwaarden zijn van toepassing tussen BBB Bootcamp enerzijds en cliënt(en) anderzijds en vormen een onverbrekelijk onderdeel van de overeenkomst.
 3. Cliënt is zich bewust dat de door hem/haar verstrekte gegevens worden opgeslagen in de administratie van BBB Bootcamp en ten behoeve van deze overeenkomst gebruikt kunnen worden. BBB Bootcamp is hiertoe verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van en over de cliënt.

 

Artikel 2 – trainer en deelnemers

 1. BBB Bootcamp behoudt altijd het recht om de trainer te wisselen voor een andere trainer.
 2. Bij ziekte van de trainer wordt voor de cliënt een alternatief geboden of de diensten worden geannuleerd.
 3. BBB Bootcamp behoudt zich het recht voor om naar haar oordeel ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname.

 

Artikel 3 – Lidmaatschap:

 1. Het lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar.
 2. Het lidmaatschap is beperkt geldig. De individuele geldigheid wordt vermeld in de bevestigingsbrief die je ontvangt bij aanvang van de overeenkomst. Als een lidmaatschap is verlopen, kan een Cliënt zich niet meer aanmelden voor een Bootcamp.
 3. Bij zware blessures, langdurige ziekte, zwangerschap of een langdurig verblijf in het buitenland kan de geldigheid van een lidmaatschap worden opgeschort met een maximum periode van 3 maanden. BBB Bootcamp heeft het recht hiervoor bewijs te verlangen alvorens een verzoek tot opschorting wordt ingewilligd.
 4. Elk nieuw lidmaatschap dat wordt afgesloten is voor een periode van 6 maanden, waarna deze automatisch wordt verlengd voor onbepaalde tijd.
 5. Een lidmaatschap voor bepaalde tijd (6 maanden) is te allen tijde opzegbaar tegen het einde van de looptijd en met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) kalendermaand, dus opzegbaar de 7e maand of datum van de betreffende maand.
 6. Een lidmaatschap voor onbepaalde tijd is te allen tijde opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) kalendermaand. Je kunt het lidmaatschap schriftelijk of per email opzeggen. De opzegging gaat in vanaf de 1ste van de maand met een opzegtermijn vanaf de 1ste van de komende maand, nadat cliënt hiervan een bevestiging heeft ontvangen van BBB Bootcamp.
 7. BBB Bootcamp maakt incidenteel foto- en/of filmopnames tijdens trainingen en door BBB Bootcamp georganiseerde evenementen. Bij het aanschaffen van een lidmaatschap geeft client automatisch toestemming voor het gebruik van deze opnames voor marketingtechnische doeleinden. Indien cliënt dit niet wenst dient hij/zij BBB Bootcamp hiervan bij aanvang lidmaatschap schriftelijk op de hoogte te stellen, zodat hieromtrent duidelijke afspraken gemaakt kunnen worden ten voordele van beide partijen.

 

Artikel 4 – INSCHRIJFGELD, PRIJZEN EN BETALING

 1. De actuele prijs van het lidmaatschap staat op de website van BBB Bootcamp. BBB Bootcamp heeft het recht deze prijs eenzijdig te verhogen.
 2. Betaling van een lidmaatschap dient de eerste keer via de website www.bbbbootcamp.nl middels IDEAL overgemaakt te worden. De volgende betalingen worden automatisch geïncasseerd per datum dat de eerste betaling is voldaan.
 3. Bij een lidmaatschap ontvang je altijd een factuur via email, enkele dagen voordat wij zullen incasseren.
 4. Indien het verschuldigde bedrag niet op tijd is bijgeschreven wordt EUR 25,- administratiekosten in rekening gebracht, welke tegelijkertijd met de volgende maandbetaling zal worden geïncasseerd.
 5. Met inachtneming van de toepasselijke wetgeving zijn alle kosten, die BBB Bootcamp of een door BBB Bootcamp ingeschakelde derde partij heeft gemaakt ter incassering van enig bedrag dat een cliënt verschuldigd is, aan BBB Bootcamp verschuldigd.
 6. Indien de cliënt niet tijdig betaalt, is BBB Bootcamp gerechtigd de cliënt de activiteit(en) te weigeren totdat de betaling binnen is. In dat geval wordt de duur van de activiteit niet met de duur van de opschorting verlengd. De verplichting tot betalen blijft in deze situatie gehandhaafd.
 7. Op de lidmaatschap is het btw 9%-tarief van toepassing. De genoemde bedragen zijn inclusief btw.
 8. Indien door onverwachte omstandigheden, of na inflatieberekening, de kosten stijgen is BBB Bootcamp gerechtigd de prijzen te verhogen en deze door te berekenen naar de cliënt.
 9. Wanneer een cliënt ten aanzien van zijn betalingsverplichtingen in verzuim is, is de cliënt aan BBB Bootcamp een boete verschuldigd ter vergoeding van de door haar gemaakte buitenrechtelijke kosten, ook wanneer slechts een enkele incassohandeling als bij bijvoorbeeld het verzenden van een of enkele aanmaningen is verricht. In het geval BBB Bootcamp zich genoodzaakt heeft gezien over te gaan tot het nemen van gerechtelijke maatregelen dient door de betreffende cliënt de daadwerkelijk door BBB Bootcamp in deze gemaakte kosten te worden vergoed.

 

Artikel 5 – LESROOSTER IN VAKANTIE´S EN WINTERTIJD

 1. In alle vakanties houdt BBB Bootcamp zich het recht voor een aangepast rooster te hanteren zonder dat dit invloed heeft op het lidmaatschapsgeld.
 2. In verband met een lagere bezetting in de wintertijd behoudt BBB Bootcamp zich het recht voor één of enkele lessen van het rooster te verwijderen.
 3. BBB Bootcamp zal per jaar 1 week gesloten zijn in de meivakantie, ook 2 weken sluiten in de zomervakantie en optioneel 1 week gesloten zijn in de kerstvakantie. Small Group Trainingen en reguliere trainingen, die in onze vakanties vallen, kunnen niet ingehaald worden.
 4. Personal Training & Coaching kan worden ingehaald in de twee weken ervoor en de twee weken na de vakantieperiode in overleg met de trainer-coach van betreffende training.
  – Trainingen die je last-minute cancelt, dus binnen 48 uur voor aanvang van een training kunnen niet worden ingehaald. Dit vanwege het feit dat in zo’n geval de vrijgekomen plek meestal niet meer kan worden ingevuld.
 5. Small Group Training, als je wilt cancelen vanwege vakantie, werk, ziekte of anderzijds, kun je die in de 2 weken voor of na je afwezigheid nog inhalen, daarna komen de trainingen te vervallen.
  – Trainingen die je last-minute cancelt, dus binnen 12 uur voor aanvang van een training kunnen niet worden ingehaald. Dit vanwege het feit dat in zo’n geval de vrijgekomen plek meestal niet meer kan worden ingevuld.
  – Small Group Trainingen die in een BBB Bootcamp vakanties vallen kunnen niet ingehaald worden. Hiervoor zullen we je voorzien van passende (online) trainingen voor betreffende Small Group Training.

 

Artikel 6 – Overmacht, ziekte en annulering

 1. Cliënt heeft de mogelijkheid om periodiek trainingen te reserveren.
 2. Als de cliënt een aanmelding wil annuleren van reguliere trainingen, dient de cliënt dit minimaal 2 uur van te voren in de agenda aan te passen. Annuleringen dienen telefonisch of via whatsapp te worden doorgegeven aan BBB Bootcamp Trainer, als dit binnen 2 uur voor aanvang plaatsvindt. Afzeggen via een e-mailbericht is niet geldig.
 3. Het is de verantwoordelijkheid van de cliënt om de trainingen bij te wonen zoals gepland en afgesproken. Cliënt begrijpt dat er geen terugbetaling geschiedt voor gemiste trainingen, deze worden volledig in rekening gebracht.
 4. BBB Bootcamp behoudt zich het recht voor bij gevaarlijke weersomstandigheden, als extreme hitte, extreme kou, ijzel, storm of onweer de training te annuleren.
 5. Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. BBB Bootcamp is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden omgezet naar een ander lidmaatschap, ontbonden of opgeschort.
 6. BBB Bootcamp behoudt zich het recht voor een training bij onvoldoende belangstelling te annuleren.

 

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

 1. BBB Bootcamp is niet aansprakelijk wanneer tijdens een training of andere activiteit, door welke oorzaak ook, op enigerlei wijze aan de cliënt en/of derden toebehorende zaken verloren gaan.
 2. BBB Bootcamp is niet aansprakelijk wanneer de cliënt op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet volledig of foutief doorgeven van gegevens tijdens de mondelinge intake en/of medische verklaring.
 3. De cliënt is aansprakelijk voor schade die door schuld of opzet is toegebracht aan apparatuur of andere eigendommen van BBB Bootcamp.
 4. Deelname aan activiteiten als aangeboden door BBB Bootcamp geschiedt geheel op eigen risico. BBB Bootcamp kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor schade, lichamelijk letsel of blessures welke optreden ten gevolge van deze activiteiten.
 5. Indien er zich situaties voordoen als genoemd in artikel 7- 1. t/m 4. behoudt BBB Bootcamp zich het recht voor de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder restitutie van voldane facturen en/of overeenkomstgelden.
 6. Cliënt verklaart geheel op eigen risico en verantwoording deel te nemen aan de trainingen van BBB Bootcamp. Een bootcamp training kan intensief en blessuregevoelig zijn. Cliënt dient zelf in te schatten of deze geschikt is voor deelname aan de trainingen. Indien er sprake is van gezondheidsklachten of overgewicht, of indien er een andere reden is om te twijfelen aan een trainingsdeelname, wordt aangeraden om eerst advies in te winnen bij een arts.

 

Artikel 8 – Geschillen

 1. Op alle overeenkomsten tussen BBB Bootcamp en een wederpartij is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met overeenkomsten tussen BBB Bootcamp en een wederpartij, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, zullen in eerste instantie worden beslecht door de rechter bevoegd in de vestigingsplaats van BBB Bootcamp. Dit beding laat onverlet de bevoegdheid van BBB Bootcamp om het geding aanhangig te maken bij de rechter die volgens de toepasselijke normale competentieregels bevoegd is.
Top